Artikelindex

Contributie

De kosten van spel- en sportmateriaal en gebruik en onderhoud van ons groepshuis e.d. bepalen de hoogte van de contributie.
Ook de landelijke contributie en de contributie voor de regionale activiteiten maken hier een deel van uit. Daarnaast worden er ook de premies voor de diverse verzekeringen uit betaald. Voor 2015 bedraagt de contributie, per speltak:

SpeltakContributiewaarvan
vaste kosten (*)
Bevers € 135 € 30
Welpen € 165 € 60
Zeeverkenners € 235 € 100

Landscouts, explorers

€ 175 € 60
Zee+land combinatie € 300 € 130
Loodsen € 95 € 30

(*) de vaste kosten zijn dat deel van de contributie, wat onafhankelijk is van de duur van het lidmaatschap. Bij tussentijdse opzegging tijdens het kalenderjaar is in ieder geval dit gedeelte verschuldigd.

Hiervoor ontvangt u van de penningmeester een rekening. De contributie wordt voor het hele jaar vooruit betaald aan het begin van het kalenderjaar, of bij aanvang van het lidmaatschap voor de fractie van het jaar die nog volgt. Bij betaling na 1 maart (of later dan 1 maand na aanvang van het lidmaatschap) komt er een opslag van € 25 bovenop. Betaling in termijnen kan - zonder opslag - in overleg met de penningmeester. U dient dit wel vooraf kenbaar te maken.

De contributie is exclusief de kosten voor weekenden en kampen, maar inclusief de kosten van bijzondere activiteiten.


Installatiegeld

Bij toetreding tot de groep is eenmalig € 25,00 installatiegeld verschuldigd. Dit bedrag kan gelijk met de 1e contributiebetaling worden overgemaakt, en wordt gebruikt voor installaties bij alle speltakken.


Risico's

Aan elke (spel)activiteit zijn in principe risico's verbonden. Voor het spel in scoutingverband is dit niet anders. Uiteraard doen wij er alles aan om ongelukken te voorkomen door te zorgen voor gekwalificeerde leiding. Ook gelden er voor de kinderen bepaalde "spelregels" op en buiten het terrein, mede om de veiligheid te verhogen. Gaat er toch iets mis, dan is er over het algemeen iemand met EHBO diploma aanwezig.
Het is echter goed dat u zich realiseert dat ondanks alle voorzorgen niet alle risico's kunnen worden voorkomen.


Verdere regels

We verwachten van onze leden dat ze regelmatig aanwezig zijn, onder normale omstandigheden gemiddeld 3 van de 4 keer. Bij verhindering dient u de leiding hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

FacebookTwitter